För att förhindra en finansieringskälla till beväpnade grupper som är ansvariga för inhumana handlingar antog USA i juli 2010 ”Dodd-Frank Wall Street Reform” och ”Consumer Protection Act”. Dess sektion 1502 gör det obligatoriskt för alla företag som är registrerade i USA att rapportera till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) om deras produkter innehåller några konfliktmineraler eller inte med ursprung från Demokratiska republiken Kongo (DRC) eller dess nio angränsande länder. De mineraler som definieras som ”konfliktmineraler” är colombo-tantalit (koltan), kassiterit, wolframit, deras derivat såsom tantal, tenn och volfram, eller guld oavsett ursprung. Lagen anger också att SEC tar fram regler för specifika tillvägagångssätt för rapportering av sådan information och andra krav vilka officiellt antogs 22 augusti 2012.
Trots att Shimadzu Group inte lyder under dessa regler om att rapportera konfliktmineraler stöder vi dessa regler och har därför en intern organisation för konfliktmineraler och har tagit fram ”Shimadzu Groups policy gällande konfliktmineraler” för att ta socialt ansvar och säkerställa att produkter från Shimadzu Group inte innehåller några råvaror med konfliktmineraler som involverar inhumana handlingar.

Shimadzu Groups policy gällande konfliktmineraler

Shimadzu Group kommer inte att använda följande mineraler i Shimadzu-produkter: colombo-tantalit (koltan), kassiterit, wolframit, deras derivat såsom tantal, tenn och volfram, eller guld som direkt eller indirekt finansierar beväpnade grupper eller bidrar till inhumana handlingar såsom människohandel, slaveri, tvångsarbete, barnarbete, misshandel eller krigsförbrytelser i Demokratiska republiken Kongo eller dess nio angränsande länder. Om någon del eller råvara som används i Shimadzu-produkter visar sig innehålla någon av dessa konfliktmineraler kommer lämpliga åtgärder att vidtas, såsom att diskutera en lösning med leverantören eller omedelbart sluta använda den berörda delen eller råvaran.
Detta innebär inte att Shimadzu inte kommer att acceptera några som helst konfliktmineraler som produceras i Demokratiska republiken Kongo eller dess angränsande länder, utan att Shimadzu endast kommer att acceptera de konfliktmineraler som producerats i enlighet med lämpliga lagar och som inte finansierar beväpnade grupper i dessa regioner (certifierade som konfliktfria från Demokratiska republiken Kongo).

Därför ber vi också leverantörer till Shimadzu Group att samarbeta genom att tillämpa denna Shimadzu Groups policy gällande konfliktmineraler.

Shimadzu Groups organisation för implementering av policyn gällande konfliktmineraler

Shimadzu Corporation har bildat en riskhanteringsorganisation som överlägger och tar beslut i viktiga frågor rörande gruppriskhantering och efterlevnad. Denna organisation leds av en riskhanterings- och företagsetikstyrelse med VD:n som ordförande. Inom denna organisation är respektive avdelning inom tillämpliga ansvarsområden ansvariga att anordna företagsomfattande aktiviteter och gruppaktiviteter i enlighet med Shimadzu Groups policy gällande konfliktmineraler.Shimadzu Groups organisation för implementering av policyn gällande konfliktmineraler

Begäran till leverantörer

  • Shimadzu håller en rad möten för att förklara denna policy gällande konfliktmineraler där representanter från ca 500 företag deltog vid varje möte. Vi ber varje leverantör att i största möjliga mån genomföra förvärvsgranskning och anskaffa delar och material från konfliktfria smältverk.
  • För att våra leverantörer bättre ska förstå Shimadzus företagsriktlinjer, såsom att inte handla med leverantörer kopplade till brott mot mänskliga rättigheter och avstå från transaktioner som kan finansiera sådana leverantörer har var och en fått en kopia av Shimadzus etiska företagskod. Dessutom ber vi våra leverantörer att agera i enlighet med våra uppföranderiktlinjer.

Undersökning, konfliktmineraler

CMRT-mallen för konfliktfri inköpsinformation används för att undersöka den aktuella statusen gällande användning av konfliktmineraler och information om smältverk. Denna undersökning är avsedd att bekräfta sådan information som att delar och material som anskaffas från leverantörer som får materialen antingen från smältverk som är identifierade i programmet för konfliktfria smältverk eller, om de inte identifieras i programmet, smältverk som inte använder mineraler som medverkar till väpnade konflikter.
Om ett smältverk eller raffinaderi bedöms som olämpligt ber vi den berörda leverantören att samarbeta genom att ta bort olämpliga mineraler ur leveranskedjan för de berörda produkterna, delarna eller materialen.

Mer information finns på vår internationella webbplats: www.shimadzu.com/about/procurement/conflict_minerals.html

Top of This Page